ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

5 ธันวามหาราช 2557

 

นักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวรหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557

 

คณะครูและนักศึกษาทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลากลางศรีสะเกษ

 

นำนักศึกษาทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าเฝ้าฯ

ตามที่ สถาบันการศึกษา ได้ถวายทุนการศึกษาในโครงการพระราชทาความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรได้กราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาธิคุณนั้น
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จึงได้จัดส่งรายชื่อ ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาทุนพระราชทาน ฯ เป็นจำนวน 11 คน ไปยังโครงการฯ เพื่อสรุปรวบรวมนำความกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาธิคุณให้คณะผู้แทนสถาบันการศึกษาและคณะวิชานำผู้รับทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ ต่อไป

Last Updated (Wednesday, 10 September 2014 14:54)

 

โครงการ ASEAN Vocation Camp.

ด้วย งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้นำนักศึกษาไทยและกัมพูชา จำนวน 26 คน
นำทีมโดย คุณครู อินทร์ จงจำ , คุณครู บุญมี สารชาติ และคุณครู พนิตานันท์ ลีราช 
เข้าร่วมโครงการ ASEAN Vocational Campl. ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลล่า 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้มีความรู้ในเรืื่องการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบ FTA ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาชีพ

(ปัตธิตา จันทร์หอม รายงาน / อินทร์จงจำ ,บุญมี สารชาติ ภาพ)

Last Updated (Thursday, 04 September 2014 10:07)

 

พิธีปิด โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วม

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมระยะสั้น
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนจากจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่สำเร็จผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 20 คน ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้บริหารจากวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยากรจาก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยากรจาก วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นักศึกษาทุนพระราชทานฯ (กัมพูชา) จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ คณะดำเนินงาน โดยมี นายยุทธสาร สารการ เป็นผู้กล่าวพิธีปิด โครงการนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites