ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home งานประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบรายงานSAR บุคคล SAR แผนกวิชา และ SAR วิทยาลัยฯ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษามีจำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การฝึกอบรม วิชาชีพ มีจำนวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่จะก่อให้เป็นคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นผลดีกับผู้เรียนและผู้สำรวจการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประสิทธิผล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการจัดการบริหารสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาในส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยตามเอกสารเพื่อรายงานให้หน่วยงานกับสังกัดได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

เปิดดู-ดาวน์โหลด SAR วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ไฟล์ย่อย)

เปิดดู-ดาวน์โหลดแบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นำไปจัดทำ (ไฟล์ย่อย)
(ปรับปรุง 26 มีนาคม 2557)

ชื่อมาตรฐานและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน

เปิดดู-ดาวน์โหลด แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนก ฯ เพื่อนำไปจัดทำ

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ส่งข้อมูลเอกสารโดย ณิชกานต์ บุญเวช

เผยแพร่โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธาน ,นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองฯฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา  ประชุมคุณครูหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ในการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอพัก นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6,S7 : ณิชกานต์ บุญเวช รายงาน/สุจิตรา  ศรีสมพงษ์ ภาพ)

 

 

เอกสารการรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารการรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  [ดาวน์โหลด]

 

ตัวอย่างเอกสารการรายงานการประเมินตนเองระดับรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2555

ตัวอย่างเอกสารการรายงานการประเมินตนเองระดับรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2555

[ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่]

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555

ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการเปลี่ยนชื่อมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เป็น ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites