ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ วท.ศก.นำสิ่งประดิษฐ์ออกให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษา แก่ชาวบ้านยานาง

วท.ศก.นำสิ่งประดิษฐ์ออกให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษา แก่ชาวบ้านยานาง

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบหมายให้คุณครูจิรโรจน์  เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์ ,แผนกวิชาเทคนิคการผลิต,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน,แผนกวิชาโลหะการ,แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำสิ่งประดิษฐ์ออกให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าถึงทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ บ้านยานาง  ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

(S3,S4,S5,S6,S9 : จุฑาิทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุจิตรา  ศรีสมพงษ์ ภาพ)

 

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites