ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

การตรวจ Re - x - Ray นักเรียนนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

งานโครงการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการตรวจ Re - x - Ray นักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558  ตามโยบายยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรฐานการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยดำนินการตรวจตามแผนกวิชา ดังนี้ แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน,แผนกวิชาช่างก่อสร้าง,แผนกวิชาเทคนิคการผลิต,แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์,แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ,แผนกวิชาการขายและการตลาด,แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ,แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 7S : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / พงศธร สมัครสมาน ภาพ)

 

พิธีเปิด กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 SISAT GAMES

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกีรยติ นายกสามคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิด กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 “SISAT GAMES” นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา   กองทัพนักกีฬา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กว่า 4,000 คน ร่วมใน ในพิธี โดยกองทัพนักกีฬาแต่ละคณะสี เดินขบวนพาเหรด จัดตกแต่งขบวน ด้วยสีสันสดใส ตระการตา มายังบริเวณพิธี ณ สนามฟุตบอล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

 

 

สีสันต์การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร คระครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจ กองทัพนักกีฬาของแต่ละคณะสี ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนนักศึกษา ทุกคน ร่วมในกิจกรรม ในทุกประเภทกีฬา ด้วยความสนุกสนาน มีน้ำใจต่อนักกีฬาด้วยกัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ซ้อมใหญ่พิธีเปิดกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีเปิดกีฬาสีภายใน SISAT GAME  โดยจะมีพิธีเปิดจริง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนนักศึกษา ทุกคน ให้ความร่วมมือ กับคณะครู อาจารย์ ในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ ห้วหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย นายอภิชาต โยธี ครูผู้สอน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณา รายละเอียด ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (คอศ.2) ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อจัดทำข้อมูลของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like