@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

สรุปข้อตกลงในการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  นายปรัชวิช ดวงจิตสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และ นายสมาน สมจริง   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   ร่วมสรุปข้อตกลงในการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  วันที่  31 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ )

 

ประชุมการจัดประเภทสิ่งประดิษฐ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้างาน ประชุมการจัดประเภทสิ่งประดิษฐ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา
2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีะเกษ

(s5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ  2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
และ นายสนิท ขาวสอาด นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 ร่วมโคงการเสริมสร้างความสามัคคีฯ เพื่อเสริมสร้างสมาน
ฉันท์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขันวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ
อาชีพขุนหาญ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนกิจกรรมการแข่งขัน เข้าประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
และแข่งขันวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อนเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่จะจัดขึ้น
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S5 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคุณครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะครู นักเรียนนักศึกษา
กล่าวและให้การต้อนรับ นายสำราญ สีปวน เนื่องในโอกาสมาดำรง ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร และ
นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์   นายอัครวัฒน์ โคตรชมพู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครูผู้สอน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นายสมศักดิ์ ไพคำนาม ดำรงตำแหน่งใหม่ ทำหน้าที่สอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาย / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like